api@villajulianna.com
COL·LEGIAT N° 2537 BCN

Hem organitzat el nostre departament laboral en sis seccions que funcionen de manera coordinada per tal d’oferir-li el millor servei en:

SECCIÓ DRET LABORAL INDIVIDUAL

 • Assessorament previ per a la discussió i signatura de les diferents modalitats de contractes de treball.
 • Redacció de contractes de treball regits per la normativa comú així com per l’especial i l’europea.
 • Modificacions substancials del contracte de treball de caràcter individual. Mobilitat geogràfica nacional i internacional.
 • Modificacions substancials del contracte de treball de caràcter individual. Mobilitat geogràfica nacional i internacional.
 • Assessorament previ, així com durant la finalització o extinció de contractes de treball.
 • Situacions de suspensió de la relació laboral (excedències, permisos, etc.).
 • Assessorament Especial per a Alta Direcció, Esportistes i Autònoms.
 • Assessorament i Assistència en temes d’assetjament, represàlies, discriminació en totes les seves manifestacions, “mobbing”, etc.

SECCIÓ DRET DE SEGURETAT SOCIAL I EQUIVALENT

 • Assessorament en matèria d’altes i baixes de diferents règims de la Seguretat Social.
 • Seguretat Social complementària, plans i fons de Pensions.
 • Situacions d’Atur.
 • Tràmit d’Incapacitats.
 • Tràmit d’Expedients d’Invalidesa.
 • Situació de Pre-jubilació o Jubilació.
 • Pensió de viudetat o orfandat.
 • Reclamacions de recàrrec de prestacions i/o indemnització de danys i perjudicis derivats d’accidents de treball o malalties professionals.

SECCIÓ DE RECURSOS HUMANS, HIGIENE I SEGURETAT LABORAL

 • Assessorament al personal encarregat de la gestió dels recursos humans.
 • Assessorament i planificació per tal d’evitar i tractar situacions d’assetjament laboral, sexual, “mobbing”, discriminació per raons de sexe, edat, religió o qualsevol altra condició.

SECCIÓ DE DRET LABORAL COL•LECTIU I SINDICAL

 • Negociació de Convenis Col•lectius i pactes d’empresa.
 • Contractes i sub-contractes laborals.
 • Assistència Jurídica en situacions laborals per situació Concursal d’Empresa.
 • Tramitació i negociació d’Expedients de Regulació de Treball.
 • Modificacions substancials del contracte de treball de caràcter col•lectiu.
 • Assessorament en la gestió de Conflictes Col•lectius, Vagues i Tancament Patronal.
 • Eleccions de delegats sindicals i membres del comitè d’empresa.
 • Impugnació d’eleccions sindicals.

SECCIÓ DE DRET ADMINISTRATIU LABORAL

 • Assessorament i auditoria preventiva per a detectar i corregir situacions potencials de risc de multes administratives per la Inspecció de Treball.
 • Assistència en denúncies i actuacions de las Inspecció de Treball.
 • Assessorament en la prevenció de riscos de seguretat laboral.
 • Al•legacions i Recursos administratius contra resolucions de l’Administració Laboral de caràcter autonòmic i estatal en totes les seves instàncies.
 • Assistència Jurídica en Tràmits davant la Tresoreria General de la Seguretat Social per a devolució d’ingressos indeguts, fraccionaments de quotes, o retard de pagament de quotes.
 • Assistència Jurídica en Tràmits davant FOGASA.
 • Subvencions i bonificacions per a la contractació.

SECCIÓ DE DRET PROCESSAL LABORAL

 • Demandes per acomiadaments en diverses modalitats i extinció per causes objectives.
 • Demandes per extinció a instància del treballador amb la corresponent indemnització.
 • Demandes per reclamació d’incompliments del contracte de treball o de classificació professional.
 • Demandes per violació de drets constitucionals i indemnitzacions per danys i perjudicis.
 • Reclamació de salaris a càrrec de l’Estat i de salaris i indemnitzacions a càrrec de FOGASA.
Home VILLA JULIANNA C/ Calvet 28. Tel: 93 495 17 70. Fax: 93 419 18 49 08021 BCN. Avís Legal
advocat@villajulianna.com
COL·LEGIAT N° 19694 BCN
© 2011 VILLAJULIANNA, SL - Disseny web: FORESIGHT SYSTEMS